ok电影港

ok电影港

四月开花,黄紫色。许慎《说文》云∶荔似蒲而小,根可为刷。

心主营为血,肺主卫为气。 女子中风,血热烦渴∶以红蓝子五合。

除热故清肺治咳;利湿故能化痰治疽。 二三月苗长尺许,叶似马齿苋而细,有微白毛,花黄。

忌铁器,以石器碾为细末,炼蜜丸如弹子大随证嚼服用汤使。普曰∶神农、雷公、李当之∶苦,无毒;扁鹊∶辛,无毒。

禹锡曰∶郭璞注《尔雅》云∶菟葵似葵而小,叶状如藜,有毛,之可食而滑。 有名医陆氏曰∶血闷也。

时珍曰∶苏颂《图经》言∶荆襄江湖多种,今访之无复识者。水痢百病∶张文仲《备急方》∶用马蔺子,以六月六日面熬,各等分,为末,空心米饮服方寸匕。

Leave a Reply